۲۶ شهریور ۱۴۰۲

عملیات نصر ۶

۲۶ شهریور ۱۴۰۲

عملیات والفجر ۴

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

عملیات آزادسازی پاوه

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

عملیات آزادسازی سوسنگرد

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

عملیات بدر

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

عملیات خیبر

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

عملیات طریق القدس

۲۷ دی ۱۴۰۱

عملیات والفجر ۸